بهترین دوست

مذهبی ، سیاسی ، علمی ، فرهنگی

بهترین دوست

مذهبی ، سیاسی ، علمی ، فرهنگی

دلم که برایت تنگ می شود
:dizzy:با آنکه می دانم همه جا هستی
:sparkles:اما به آسمان نگاه می کنم چرا
:dizzy:که آسمان سه نشانه از تو دارد :
:sparkles:بی انتهاست ،
:dizzy:بی دریغ است
:sparkles:و چون یک دست مهربان
:dizzy: همیشه بالای سرماست!


:sparkles:هرگاہ ڪسی را نداشتی ڪہ
:dizzy:بہ او بیندیشی
:sparkles:بہ آسمان بیندیش
:dizzy:چون در آسمان ڪسی هست
:sparkles:ڪہ بہ تو می اندیشد...